top of page
ავტომატური გადა-Recovered.png

ავტომატური გადარიცხვები

მენიუდან აირჩიე ავტომატური გადარიცხვები


აირჩიე დავალების ტიპი


დაამატე დავალება 


შეიყვანე თანხა


აირჩიე პერიოდულობა 


დაარქვი სახელი და მარტივად გაიაქტიურე

Asset 2.png
bottom of page